Skocz do treści strony Skocz do głównego menu Skocz do wyboru języka strony Skocz do ważnych odnośników w stopce
WYSZUKIWARKA...
MENU...
Ludzie w rożnych czynnościach

Regulamin uczestnictwa w zajęciach


Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach zespołów artystycznych, sekcji zainteresowań, kursów, warsztatów organizowanych przez Osiedlowy Dom Kultury Zasole w Oświęcimiu (ODK Zasole).

I. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Osiedlowy Dom Kultury Zasole jest:
– zgłoszenie uczestnika zajęć w okresie prowadzenia zapisów do sekcji i zespołów,
– zapoznanie się z obowiązującym regulaminem zajęć,
– akceptacja postanowień niniejszego regulaminu poprzez złożenie u instruktora prowadzącego  
  zajęcia wypełnionej karty uczestnictwa,
– w przypadku zajęć płatnych terminowe uiszczanie opłat za zajęcia.

II. Opłaty za zajęcia

1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez ODK Zasole w Oświęcimiu reguluje cennik wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora OCK w Oświęcimiu, dostępny na stronie www.ock.org.pl.
2. Opłaty wnoszone są do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
3. Miesięczna opłata za zajęcia jest stała i niezależna od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu.
4. Opłata za zajęcia naliczana jest bez względu na absencję uczestnika zajęć, wyjątek stanowi nieobecność uczestnika przez cały miesiąc, spowodowana chorobą.
5. Opłat można dokonywać w ODK Zasole w podanych terminach i godzinach, lub przelewem na konto w BS Spółdzielczym w Zatorze na numer: 42 8136 0000 0030 0298 2000 0010 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona).
6. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik nie wniesie opłaty przez kolejne dwa miesiące lub zgłosi instruktorowi rezygnację.
7. Dokonywanie opłat za zajęcia kontrolowane jest przez instruktorów prowadzących zajęcia.

III. Organizacja zajęć

1. Zajęcia odbywają się według ustalonego i podanego do wiadomości uczestników grafiku.
2. ODK Zasole zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym zobowiązuje się poinformować uczestników zajęć lub w przypadku uczestników małoletnich ich rodziców/opiekunów.
3. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu uczestników zajęć lub w przypadku uczestników małoletnich ich rodziców /opiekunów.
4. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach.
5. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest każdorazowo przez instruktorów prowadzących   i odnotowywana w dzienniku zajęć.
6. W zajęciach nie biorą udziału rodzice ani opiekunowie prawni małoletnich uczestników zajęć.
7. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (np. dotyczących stroju itp.).

IV. Opieka i bezpieczeństwo uczestników

1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego.
2. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany odebrać dziecko w wieku do 10 lat włącznie bezpośrednio po zajęciach lub złożyć pisemne oświadczenie o jego samodzielnym powrocie do domu).
3. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
4. ODK Zasole nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i wypadki z udziałem uczestników zajęć zaistniałe po zakończeniu zajęć.
5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Osiedlowego Domu Kultury Zasole, dostępnego na stronie www.odkzasole.pl
7. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora lub innego pracownika ODK Zasole.
8. Zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty poza budynkiem i terenem ODK Zasole wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna prawnego małoletniego uczestnika zajęć.

V. Przetwarzanie danych osobowych

1. Osoby pełnoletnie oraz rodzice/prawni opiekunowie małoletnich osób uczestniczących w zajęciach, o których mowa w niniejszym regulaminie, zobowiązują się do zapoznania z informacjami o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych w Oświęcimskim Centrum Kultury/Osiedlowym Domu Kultury Zasole dostępnymi w zakładce RODO na stronie www.ock.org.pl
2. ODK Zasole zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć podczas organizowanych zajęć i ich rozpowszechniania bez wyrażonej zgody w przypadku, gdy wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół pewnej całości i nie powoduje to naruszenia praw i dóbr osobistych tej osoby.

VI. Postanowienia ogólne

1. ODK Zasole nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć w holach, salach zajęć i innych pomieszczeniach ODK Zasole.
2. Uciążliwi – utrudniający korzystanie z zajęć, nie przestrzegający regulaminu, uczęszczający na zajęcia nieregularnie – uczestnicy zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia.
3. Każdy zespól artystyczny/sekcja zainteresowań może dodatkowo określić na piśmie i przekazać do wiadomości i stosowania przez uczestników zajęć wewnętrzne zasady obowiązujące w danej grupie, zaakceptowane przez Dyrektora Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu.

32-600 Oświęcim
ul. Obozowa 16
tel. (33) 841 11 95
odkzasole@odkzasole.pl
www.odkzasole.pl

Osiedlowy Dom Kultury Zasole czynny jest w godzinach od 9.00 do 19.00,
i dłużej podczas organizowanych wydarzeń.

Jak dojechać...