Skocz do treści strony Skocz do głównego menu Skocz do wyboru języka strony Skocz do ważnych odnośników w stopce
WYSZUKIWARKA...
MENU...
Ludzie w rożnych czynnościach

Regulamin korzystania ze sprzętu multimedialnego, sieci Internet oraz WiFi

 1. Korzystanie ze sprzętu multimedialnego będącego własnością ODK Zasole, w tym z Internetu, jest bezpłatne i przysługuje każdemu użytkownikowi.
 2. Udostępnianie stanowisk komputerowych i gier multimedialnych odbywa się na podstawie Kart Użytkownika Osiedlowego Domu Kultury Zasole wydawanych przez ODK Zasole.
 3. Sprzęt, sieć internetowa LAN, WiFi oraz oprogramowanie zainstalowane na poszczególnych stanowiskach multimedialnych, nie mogą być używane,
  jako narzędzia przestępstwa, nie mogą być wykorzystywane do wyszukiwania informacji o treściach prawnie nie dozwolonych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub obrażających uczucia innych, w szczególności pornograficznych, rasistowskich, faszyzujących, propagujących przemoc, naruszających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie.
 4. Zabrania się korzystania z własnego oprogramowania oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu oraz przeglądanie stron internetowych i/lub korzystanie z materiałów własnych zawierających treści pornograficzne oraz sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego.
 5. Internet może być wykorzystywany do celów edukacyjnych, naukowych, badawczych oraz do poszukiwań informacji bibliotecznej i bibliograficznej.
 6. Pracownik ODK Zasole ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez użytkownika czynności poprzez zainstalowany program monitorujący.
 7. Pracownik ODK Zasole ma prawo odmówić użytkownikowi dostępu do komputera, jeżeli użytkownik narusza zasady korzystania z Internetu lub wykonuje inne zabronione działania związane z korzystaniem z Internetu i /lub komputera, (art.202 §1 kodeksu karnego, „Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
  albo pozbawienia wolności do roku”), może zostać pozbawiony prawa korzystania z usług ODK Zasole.
 8. Dzieci w wieku do lat 7 mogą korzystać z multimediów wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
 9. Pracownik Osiedlowego Domu Kultury Zasole wskazuje użytkownikowi stanowisko komputerowe.
 10. Przy stanowisku komputerowym zasiada jedna osoba, a przy konsolach wyłącznie gracze. Osoby nie uczestniczące w grze będą proszone o opuszczenie sali multimedialnej.
 11. Indywidualna sesja z użyciem urządzeń multimedialnych może trwać łącznie 1,5 godziny. Pracownik ODK ma prawo do zmiany użytkownikowi czasu oraz miejsca użytkowania wyposażenia multimedialnego.
 12. Na życzenie opiekuna prawnego, pracownik Osiedlowego Domu Kultury Zasole może ograniczyć użytkownikowi czas korzystania z Internetu
  (za wyjątkiem WiFi), gier i zbiorów multimedialnych.
 13. W przypadku awarii, zauważenia szkody, bądź wyraźnych zabrudzeń stanowiska multimedialnego należy niezwłocznie powiadomić o tym pracownika Osiedlowego Domu Kultury Zasole. Niedozwolone jest podejmowania prób napraw przez użytkownika.
 14. Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić opiekunowi ODK zauważone incydenty sieciowe, celem zablokowania niewłaściwych stron internetowych, które nie zostały wykryte automatycznie przez filtr. Osiedlowy Dom Kultury Zasole zastrzega sobie prawo blokowania stron zawierających treści niezgodne
  z prawem i nieobyczajne.
 15. Użytkownik po zakończeniu korzystania ze stanowiska multimedialnego pozostawia po sobie czystość oraz porządek.
 16. Osiedlowy Dom Kultury Zasole nie wypożycza poza ośrodek jakiegokolwiek sprzętu i wyposażenia multimedialnego będącego własnością ODK Zasole.
 17. Akcesoria wyposażenia multimedialnego użytkownik pobiera od Opiekuna ODK co zostaje odnotowane na liście. Użytkownik może pobrać tylko jeden tytuł gry na raz.
 18. Osiedlowy Dom Kultury Zasole zastrzega sobie prawo do interwencji i przerwania korzystania z urządzeń multimedialnych użytkownikom nieprzestrzegającym zapisów niniejszego regulaminu.
 19. Użytkownicy mają możliwość korzystania z własnych nośników elektronicznych. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe
  ze stosowania własnych nośników pamięci mogących wyrządzić szkody (uszkodzenia elektroniczne oraz programowe) w sprzęcie multimedialnym ODK.
 20. Użytkownikom zabrania się:
  • instalowania usuwania, zmieniania i konfigurowania oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach multimedialnych mających wpływ na stabilność pracy stanowiska
  • przesyłania i udostępniania danych, które naruszałyby prawo, w tym w szczególności: Łamania zabezpieczeń, rozsyłania SPAM?u oraz obraźliwych treści, rozpowszechniania treści nielegalnych, ingerowania w pliki innych użytkowników,
  • prowadzenia działalności komercyjnej z wykorzystaniem sprzętu należącego do ODK Zasole,
  • ingerowania w sprzęt komputerowy. W szczególności ingerowanie w okablowanie oraz wnętrze komputera.
 21. Pliki pozostawione przez użytkownika na dyskach twardych komputerów będą usuwane. Osiedlowy Domu Kultury Zasole nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pamięci komputera dane osobiste.
 22. Za swoje dane i nie wylogowane sesje jest odpowiedzialny użytkownik. Użytkownik ma obowiązek wylogowania się oraz usunięcia wszelkich danych dostępowych, przez które osoba trzecia mogłaby uzyskać dostęp do prywatnych zasobów. ODK Zasole nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie i utratę jakichkolwiek danych użytkowników przez współużytkowników. W szczególności w wyniku: celowych działań osób trzecich, awarii, okresowych działaniach konserwacyjnych,
 23. Zabrania się spożywania posiłków i napojów przy stanowiskach multimedialnych.
 24. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane, a szczególnie za zniszczenie lub uszkodzenie stanowiska.
  Jest odpowiedzialny również za straty i nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu oraz udostępnionych mu zbiorów multimedialnych, a w przypadku osoby nieletniej jego rodzice bądź opiekunowie prawni.
 25. Wysokość odszkodowania odpowiada wartości zniszczonego sprzętu. Wartość ustalana jest w oparciu o aktualną cenę rynkową.
 26. Podczas korzystania z urządzeń multimedialnych, zabrania się hałasowania, zakłócania porządku, przeszkadzania innym grającym i wszystkim innym obecnym na sali multimedialnej Osiedlowego Domu Kultury Zasole. Użytkownik powinien korzystać z zestawu słuchawkowego dołączonego do sprzętu multimedialnego.
 27. Użytkownik korzystający z sieci WiFi ODK Zasole ponosi pełną odpowiedzialność za pobierane i udostępniane treści oraz pozostałe naruszenia wynikające z niewłaściwego z prawem korzystania z sieci.
 28. Użytkownikom zabrania się stosowania praktyk naruszających i ingerujących w bezpieczeństwo i stabilność sieci informatycznej ODK Zasole w tym WiFi w szczególności praktyk takich jak tunelowanie mające ominąć zabezpieczenia sieciowe.

32-600 Oświęcim
ul. Obozowa 16
tel. (33) 841 11 95
odkzasole@odkzasole.pl
www.odkzasole.pl

Osiedlowy Dom Kultury Zasole czynny jest w godzinach od 9.00 do 19.00,
i dłużej podczas organizowanych wydarzeń.

Jak dojechać...