Skocz do treści strony Skocz do głównego menu Skocz do wyboru języka strony Skocz do ważnych odnośników w stopce
WYSZUKIWARKA...
MENU...
Ludzie w rożnych czynnościach

Deklaracja dostępności

Osiedlowy Dom Kultury Zasole w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Osiedlowego Domu Kultury Zasole w Oświęcimiu.

Data publikacji strony internetowej: 2023-07-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-10.

Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2023-07-10.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-07-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Kuta, informacja@odkzasole.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33 843-28-77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu znajduje się przy ul. Ostatni Etap 6.

Spełnione są minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

  1. Dostęp klientów zewnętrznych do Przedsiębiorstwa ograniczony jest jedynie do budynku F, w którym na parterze budynku znajduje się Biuro Obsługi Klienta (BOK). Wejście na teren przedsiębiorstwa należy zgłosić na portierni, która znajduje się przy bramie głównej. Przestrzeń BOK wolna jest od barier poziomych i pionowych i tym samym przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych.
  2. Budynek nie posiada windy.
  3. W BOK znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
  4. Parking dla klientów znajduje się na terenie Przedsiębiorstwa, w miejscu wydzielonym poza terenem ogrodzonym. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone jest znakami poziomymi i pionowymi. Dla osób z ograniczeniami ruchowymi istnieje możliwość zaparkowania bezpośrednio przed wejściem do BOK.
  5. Nie zapewniamy systemu informacji głosowych dla osób niedowidzących jak również nie posiadamy informacji zapisanych językiem Braille?a.
  6. Nie posiadamy systemów pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących.
  7. Zapewniamy informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny.
  8. Zapewniamy wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – instrukcja dla portiera.
  9. Zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

32-600 Oświęcim
ul. Obozowa 16
tel. (33) 841 11 95
odkzasole@odkzasole.pl
www.odkzasole.pl

Osiedlowy Dom Kultury Zasole czynny jest w godzinach od 9.00 do 19.00,
i dłużej podczas organizowanych wydarzeń.

Jak dojechać...