Skocz do treści strony Skocz do głównego menu Skocz do wyboru języka strony Skocz do ważnych odnośników w stopce
WYSZUKIWARKA...
MENU...
Ludzie w rożnych czynnościach

Regulamin obiektu

Regulamin obiektu
Osiedlowego Domu Kultury Zasole
w Oświęcimiu przy ulicy Obozowej 16

Regulamin określa zasady korzystania z obiektu Osiedlowego Domu Kultury Zasole w Oświęcimiu (ODK Zasole).
                                                                              § 1
1. Budynek Osiedlowego Domu Kultury Zasole oraz teren wokół zwany dalej ODK Zasole jest własnością Gminy Miasto Oświęcim.
2. Regulamin dotyczy budynku oraz terenu będącego w użytkowaniu ODK Zasole przy ulicy Obozowej 16 w Oświęcimiu.
3. ODK Zasole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:30, oraz w czasie niezbędnym do organizacji zajęć i wydarzeń  własnych i zleconych.
4. Każda osoba wchodząca na teren ODK Zasole ma obowiązek zapoznania się i stosowania niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin obiektu ODK Zasole podany jest do wiadomości publicznej wewnątrz budynku oraz na stronie internetowej Osiedlowego Domu Kultury www.odkzasole.pl
6. Osoby przebywające w ODK Zasole mogą korzystać bezpłatnie z pomieszczeń ogólnodostępnych.

                                                                             § 2
1. Na terenie ODK Zasole zabrania się:
a) palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających,
b) zakłócania porządku i spokoju,
c) wchodzenia do pomieszczeń, które nie są ogólnodostępne,
d) rzucania przedmiotami,
e) używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa oraz obrażania innych osób,
f) używania fajerwerków lub petard,
g) sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków, ulotek lub przeprowadzania zbiórek bez uprzedniej zgody ODK Zasole,
h) pisania na ścianach budynku, urządzeniach lub ich malowania i oklejania,
i) zaśmiecania terenu ODK Zasole,
j) zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji,
k) wywieszania flag, transparentów, reklam bez zgody ODK Zasole,
l) wprowadzania zwierząt bez uprzedniej zgody przedstawicieli ODK Zasole.
2. Na teren ODK Zasole nie wolno wnosić:
a) napojów alkoholowych, środków odurzających,
b) przedmiotów niebezpiecznych,             
3. Osoby będące pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających lub posiadające produkty zabronione, o których mowa w ust. 2 nie mają prawa przebywania na terenie ODK Zasole.

                                                                             § 3
Wejście na wydarzenia biletowane odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu.

                                                                             § 4
W stosunku do osób nieprzestrzegających regulaminu pracownicy ODK Zasole będą stosować następujące środki:
a) wezwanie do zachowania porządku i zasad bezpieczeństwa,
b) nakaz natychmiastowego opuszczenia obiektu,
c) zawiadomienie Policji, Straży Miejskiej lub ochrony.

                                                                             § 5
Osoby, które doprowadzą do zniszczenia sprzętu, wyposażenia lub innego mienia ODK Zasole ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

                                                                             § 6
Korzystający z obiektu ODK Zasole zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia oraz pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie ODK Zasole.

                                                                             § 7
Za przedmioty wartościowe pozostawione w na terenie obiektu ODK Zasole nie ponosi odpowiedzialności.

                                                                             § 8
Osoby przebywające na terenie ODK Zasole podlegają powszechnie obowiązującym przepisom prawa oraz niniejszego regulaminu.

32-600 Oświęcim
ul. Obozowa 16
tel. (33) 841 11 95
odkzasole@odkzasole.pl
www.odkzasole.pl

Osiedlowy Dom Kultury Zasole czynny jest w godzinach od 9.00 do 19.00,
i dłużej podczas organizowanych wydarzeń.

Jak dojechać...